Treść Strony: Dla rodziców

RADA RODZICÓW

PREZYDIUM RADY RODZICÓW: 

 1. Monika Przetaczyńska,
 2. Ewa Ołdakowska,
 3. Agnieszka Maciszewska

REGULAMIN RADY RODZICÓW:

 1. Reprezentacja rodziców dzieci i uczniów uczęszczających do szkoły, zwana dalej Radą,  przyjmuje nazwę Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Piekarach.
 2. Cele i zadania Rady Rodziców:
  1. Reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań do doskonalenia statutowej działalności szkoły.
  2. Organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania i realizacji celów i zadań statutowych szkoły.
  3. Gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania działalności szkoły oraz ustalenie zasad użytkowania tych funduszy.
  4. Zapewnienie rodzicom rzeczywistego wpływu na działalność  poprzez znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych.
  5. Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego oraz szkolnego programu profilaktyki.
 3. Organizacja Rady Rodziców:
  1. Organami Rady Rodziców są:
   • Plenarne Zebranie Rady Rodziców,
   • Prezydium Rady Rodziców,
   • Przewodniczący Rady Rodziców,
   • Komisja Rewizyjna.
  2. Plenarne zebranie Rady Rodziców  odbywa się co najmniej 2 razy w roku szkolnym.
  3. Plenarne Zebranie Rady Rodziców w szczególności:
   • przyjmuje plan pracy Rady Rodziców,
   • ustala zasady gromadzenia dobrowolnych składek rodziców oraz innych środków,
   • uchwala preliminarz dochodów i wydatków,
   • rozpatruje sprawozdania z działalności organów Rady Rodziców,
   • dokonuje wyboru składu osobowego organów Rady Rodziców.
  4. Prezydium Rady Rodziców składa się co najmniej z 3 członków, tak aby można było wyłonić przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
  5. Prezydium Rady Rodziców jest stałym organem Rady, który prowadzi bieżąca działalność Rady.
  6. Prezydium Rady Rodziców – spośród członków Rady -  może tworzyć komisje i zespoły robocze do  wykonania określonych zadań.
  7. Posiedzenia Prezydium Rady  odbywają się co najmniej raz na kwartał. Posiedzenia zwołuje i prowadzi Przewodniczący Rady.
  8. Do zadań Prezydium Rady Rodziców należy w szczególności:
   • kierowanie bieżącymi pracami Rady Rodziców w okresie między zebraniami, w tym gospodarką finansową Rady.
   • realizacja preliminarza dochodów i wydatków Rady Rodziców,
   • wykonywanie uchwał Rady Rodziców,
   • wykonywanie zadań wynikających z kompetencji stanowiących, wnioskodawczych i opiniujących Rady Rodziców, określonych w ustawie o systemie oświaty oraz w ustawie Karta Nauczyciela,
   • nadzór nad pracami komisji i zespołów powołanych przez Radę Rodziców.
  9. przewodniczący rady Rodziców jednoosobowo reprezentuje Radę na zewnątrz, kieruje pracami Rady i Prezydium Rady. Podpisuje również w imieniu Rady wszystkie dokumenty, w tym finansowe.
  10. Rada wybiera ze swego składu co najmniej 2 – osobowa Komisję Rewizyjną, w skład której wchodzą: przewodniczący i sekretarz.
  11. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Prezydium Rady Rodziców.
  12. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
   • kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności finansowej Prezydium Rady pod kątem zgodności z prawem,
   • przedstawianie Radzie informacji i wniosków z przeprowadzonej kontroli,
   • opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego Rady Rodziców.
  13. Osoby wchodzące w skład organów Rady Rodziców wykonują swą pracę społecznie.
 4. Tryb podejmowania uchwał przez Rade Rodziców.
  1. Uchwały podejmuje się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu.
  2. Uchwały są protokołowane przez sekretarza prezydium Rady Rodziców.
 5. Tryb przeprowadzania wyborów do oddziałowych rad rodziców i do Rady Rodziców.
  1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców szkoły jest zebranie rodziców oddziału.
  2. Zebranie rodziców oddziału wybiera spośród siebie Oddziałową Radę Rodziców, składająca się z trzech osób.
  3. Zebranie rodziców oddziału spośród członków Oddziałowej Rady Rodziców wybiera przedstawiciela tej Rady do Rady Rodziców Szkoły.
  4. Wybory do Oddziałowej Rady Rodziców oraz przedstawicieli do Rady Rodziców szkoły odbywają się w głosowaniu tajnym.
  5. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić zgodę na kandydowanie.
  6. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów od uczestników zebrania wyborczego.
  7. Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym swoim zebraniu.
  8. Kadencja Rady Rodziców trwa od dnia 1 września do dnia 30 września następnego roku.
 6. Ramowy plan pracy Rady Rodziców.
  1. Plenarne zebranie Rady Rodziców zwoływane jest nie rzadziej niż raz w roku szkolnym.
  2. Zebranie plenarne może być zwołane także w każdym czasie  na wniosek 3 członków Rady Rodziców lub dyrektora szkoły.
  3. Posiedzenia Rady Rodziców są protokołowane przez sekretarza Rady Rodziców.
  4. Zebrania oddziałowych rad rodziców mogą odbywać się z inicjatywy samych rodziców, Rady Rodziców lub wychowawcy klasy.
  5. Ustala się następujący porządek obrad plenarnego zebrania sprawozdawczo- wyborczego Rady Rodziców:
   • wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania,
   • sprawozdanie ustępującego organu z działalności w okresie sprawozdawczym,
   • informacja dyrektora o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu placówki,
   • plenarna dyskusja programowa,
   • wolne głosy i wnioski,
   • wybory nowych organów Rady Rodziców.
 7. Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców:
  1. Rada Rodziców gromadzi fundusze z następujących źródeł:
   • ze składek rodziców,
   • z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji,
   • innych.
  2. Gromadzone środki finansowe przeznaczone są na finansowanie statutowej działalności szkoły.
  3. Wysokość składki u8stala Rada Rodziców.
  4. Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie preliminarza wydatków zatwierdzonego przez Radę Rodziców.
  5. Prezydium Rady Rodziców może wydatkować środki pochodzące ze składek i innych źródeł na następujące cele:
   • dofinansowanie imprez i zabaw dla uczniów, np. bal karnawałowy, Dzień Dziecka,
   • sfinansowanie niektórych zajęć ponadprogramowych dla uczniów,
   • zakup środków dydaktycznych,
   • pomoc materialna dla dzieci z najuboższych rodzin,
   • inne uzasadnione cele.
  6. Pisemne wnioski o przyznanie środków z funduszu Rady Rodziców mogą składać:
   • Dyrektor Szkoły,
   • rady oddziałowe,
   • Samorząd Uczniowski.
  7. W działalności finansowej rady obowiązują zasady celowego, oszczędnego gospodarowania środkami społecznymi.
  8. Do obsługi księgowo – rachunkowej funduszy Rady Rodziców prezydium wyznacza skarbnika.
  9. W wyjątkowych przypadkach Prezydium Rady Rodziców może powierzyć bieżącą obsługę finansową w zakresie gromadzenia składek innej osobie.
  10. Prezydium zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wpłat i przelewów.
  11. Zasady rachunkowości oraz obiegu dokumentów regulują odrębne przepisy.
 8. Postanowienia końcowe.
  1. Rada Rodziców ma swą siedzibę w Szkole Podstawowej w Piekarach.
  2. Obsługę administracyjną działalności Rady Rodziców zapewnia dyrektor Szkoły.
  3. Zmiany niniejszego regulaminu dokonuje się obligatoryjnie w przypadku zmiany przepisów prawa wyższego oraz dobrowolnie na wniosek co najmniej 1/3 ustawowego składu Rady Rodziców.
  4. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia, z mocą od 01.09.2009 r.

« wstecz