Treść Strony: Trochę historii...

TROCHĘ HISTORII...

  Początków oświaty na terenie Piekar należy szukać w dość odległych czasach. W tej szlacheckiej wsi, istniejącej od co najmniej XIV wieku, szkoła elementarna, reprezentująca szczebel szkolnictwa podstawowego, funkcjonowała już w XIX wieku. Jak pisze Jan Józefacki w monografii Mszczonowa: „Szkoły elementarne na terenie powiatu błońskiego istniały we wszystkich miastach i wszystkich większych ośrodkach wiejskich (Wręcza, Piekary, Osuchów)“. Skądinąd wiemy, że Szkołę we Wręczy utworzono w 1867 r., dlatego też należy przypuszczać, że Szkoła w Piekarach powstała mniej więcej w tym samym czasie.

 Więcej informacji o organizacji edukacji najmłodszych mieszkańców Piekar i okolicznych wsi możemy uzyskać z dokumentów, zachowanych w szkolnym archiwum, jak również z ustnych przekazów najstarszych mieszkańców, z których wynika, że po odzyskaniu niepodległości oraz wprowadzeniu w 1919 r. powszechnego obowiązku szkolnego, w Piekarach funkcjonuje 2-klasowa szkoła powszechna, w której w 5 oddziałach uczyło się w latach dwudziestych około 200 uczniów rocznie. W wyniku reformy oświaty wprowadzonej w 1932 r. przez Janusza Jędrzejewicza - ówczesnego ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego - powołano do życia siedmioklasową szkołę powszechną, w której uczono między innymi języka polskiego, matematyki, przyrody, geografii, historii, rysunków, śpiewu, ćwiczeń cielesnych (czyli wychowania fizycznego). Wśród przedmiotów szkolnych na uwagę zasługują roboty oraz gry i gimnastyka. Ocenie podlegało sprawowanie, uwaga, pilność i porządek.

  W latach międzywojennych już 3-klasowa szkoła nie miała własnej siedziby, toteż zajęcia odbywały się w prywatnych mieszkaniach, użyczanych na ten cel przez mieszkańców wsi (m.in. przez rodziny Jasińskich, Olborskich, Szlagów). 

  Po II wojnie światowej szkoła uzyskuje samodzielną siedzibę. Jest nim powojskowy drewniany barak o 5 izbach, przywieziony do Piekar w 1948r. z okolic Koszalina. Nauka w takich warunkach była bardzo trudna. Zimny, nie nadający się do remontu budynek należało rozebrać, toteż nie dziwiły oczekiwania miejscowej społeczności, która domagała się nowej szkoły. 

Rok 1959

Z inicjatywy mieszkańców oraz Gromadzkiej Rady Narodowej w Piekarach powstał społeczny Komitet Budowy Szkoły w składzie:

  • Symforian Woyszwiłło-prezes Komitetu;
  • Stanisław Pieniążek, Stanisław Szczurzewski, Wincenty Woroniecki, Antoni Zgórzak, Józef Gorczyński, Julian Smulski, Franciszek Woźniak, Janina Przywieczerska, Jan Witecki, Jan Łapiński-członkowie Komitetu;
  • Władysława Bilińska-przewodnicząca Komisji Rewizyjnej;
  • Bolesław Maciszewski, Jerzy Zgórzak, Józef Tomaszewski, Zdzisław Stefański, Zdzisław Lewandowski-członkowie Komisji Rewizyjnej. 

Rok 1960

  23 kwietnia 1960 r. Gromadzka Rada Narodowa w Piekarach pod przewodnictwem Bolesława Maciszewskiego podjęła uchwałę w sprawie konieczności budowy szkoły. Gromada Piekary dysponowała wówczas działką o pow. 1,3 ha, zakupioną w 1947 r. od Mieczysława Wiśniewskiego, właściciela dóbr ziemskich w Piekarach, którą przekazała do użytku szkolnego. Projekt budowy szkoły został zatwierdzony przez Kuratora Okregu Szkolnego Warszawskiego w 1960 r. oraz wprowadzony do planu na lata 1961-1965, z planowaną realizacją inwestycji w latach 1961-1962. Projekt zakładał wybudowanie 5-cio izbowej szkoły wyposażonej w instalację elektryczną i sanitarną oraz ogrzewanie piecowe a także wybudowanie budynku mieszkalnego dla 3 rodzin nauczycielskich. Ogrodzenie terenu zobowiązali się wykonać społecznie rodzice uczniów. 

Rok 1963

  Oddano do użytkowania nową szkołę, w której uczy się obecnie kolejne pokolenie mieszkańców Piekar i okolicznych wsi. Uczniowie przeprowadzili się do dwukondygnacyjnego budynku szkolnego, po 5 izb na każdej kondygnacji, w tym mała sala gimnastyczna z przebieralnią. W każdej sali stał kaflowy piec, w którym w sezonie jesienno-zimowym codziennie rozniecał ogień woźny szkolny. Zabrakło wewnątrz planowanych w projekcie sanitariatów, toteż uczniowie bez wzglądu na pogodę musieli korzystać z toalet znajdujących się na zewnątrz. W budynku wygospodarowano również mieszkanie dla kierownika szkoły oraz małe mieszkanko dla nauczyciela. Planowany dom nauczyciela nie doczekał się realizacji. Nowy, przestronny i jasny budynek w znacznym stopniu wpłynął na poprawę warunków nauki dla 170 uczniów klas I-VII oraz warunki pracy nauczycieli i pracowników szkoły.

Rok 1966

  Zmieniono stopień organizacyjny szkół podstawowych i w miejsce 7-klasowych utworzono 8-klasowe szkoły podstawowe. Taki status uzyskała również nasza szkoła.

Rok 1973

  Na mocy Ustawy z dnia 15 lipca 1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania oraz zarządzenia Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 17 marca 1973 r. w sprawie organizacji zbiorczej szkoły gminnej powołano do życia Zbiorczą Szkołę Gminną w Mszczonowie, w skład której weszły, oprócz Szkoły Podstawowej w Mszczonowie, Szkoły Podstawowe w Lutkówce, Piekarach, Gnojnej, punkty filialne w Adamowicach i Bronisławowie, Zbiorcza Szkoła w Osuchowie, ZSR, LO oraz Przedszkole Miejskie. Od 1 IX 1973 r. podlegaliśmy Gminnemu Dyrektorowi Szkół w Mszczonowie.

Rok 1974

  Po 11 latach szkoła przechodzi pierwszy poważny remont. Przy dużym zaangażowaniu ówczesnego kierownika szkoły, p. Zenona Starostki, władz oświatowych oraz rodziców zlikwidowano ogrzewanie piecowe, wykonano centralne ogrzewanie, zbudowano kotłownię. W salach pojawiły się nowe podłogi z płytek PCV, które wyparły betonowe ciemnozielone posadzki.

Rok 1975

  W wyniku reformy administracyjnej w 1975 r. przestały istnieć powiaty, a wraz z nimi powiatowe inspektoraty oświaty. Szkoła przestała podlegać nadzorowi Inspektoratu Oświaty w Grodzisku Mazowieckim i przeszła pod nadzór Kuratorium Oświaty w Skierniewicach. 

Rok 1978

  Drastyczny spadek liczby uczniów w szkole skutkował kolejną decyzją władz oświatowych o obniżeniu stopnia organizacyjnego szkoły do 6-klasowej szkoły podstawowej. Na kilka lat nasza szkoła stała się szkołą filialną podległą Szkole Zbiorczej w Osuchowie, w której w klasach: VII i VIII kontynuowali naukę nasi uczniowie.

Rok 1981

  Przywrócono pełną 8-klasową szkołę. Jednak ze względu na małą liczbę uczniów naukę w klasach II-VII prowadzono w systemie klas łączonych, natomiast uczniowie klas I i VIII stanowili odrębne oddziały. Nauka i praca w takim systemie była bardzo trudna, toteż rodzice i nauczyciele uparcie szukali sojuszników, zdolnych poprzeć i urzeczywistnić ich marzenia o rozłącznych klasach. 

Rok 1982

  W budynku pojawiła się bieżąca woda! Wybudowano studnię głębinową, skanalizowano budynek oraz zbudowano sanitariaty dla uczniów. Tym samym skończyła się epoka noszenia wody wiadrami ze studni zaprzyjaźnionych sąsiadów, mycie rąk w zainstalowanych na korytarzach szkolnych kącikach czystości. 

Rok 1989

  Na wniosek rodziców i nauczycieli przy pełnej aprobacie Kuratorium Oświaty w Skierniewicach, decyzją ówczesnego Inspektora Oświaty w Mszczonowie, p. Mieczysława Kłopotowskiego, dokonano zmian obwodów szkolnych, na mocy których obwód Szkoły Podstawowej w Piekarach powiększył się o wsie: Adamówek, Kamionka i Badowo-Dańki. Z uwagi na znaczne odległości rozpoczęto dowożenie uczniów do szkoły w sposób zorganizowany. 1 września naukę w szkole w 8 oddziałach rozpoczęło 133 uczniów oraz 29 dzieci w oddziale przedszkolnym. 

Rok 1996

  Jesteśmy szkołą samorządową. Zdecydowanie poprawiła się sytuacja finansowa szkoły.

Rok 1998

  Zagospodarowany przez uczniów i nauczycieli w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych rozległy teren szkolny wymagał zabiegów pielęgnacyjnych. Rozpoczęto porządkowanie terenu wokół szkoły. Usunięto stare, obumarłe drzewa i krzewy. Wybudowano nowe estetyczne ogrodzenie terenu szkoły od strony zachodniej. Założono trawniki. 

Rok 1999

  Reforma administracyjna kraju w 1999 r. zbiegła się w czasie z reformą strukturalną i programową edukacji. Znaleźliśmy się w granicach województwa mazowieckiego oraz w obrębie oddziaływania Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie. Od 1 września w miejsce dotychczasowych 8-klasowych szkół podstawowych powołano 6-klasowe szkoły podstawowe i 3-letnie gimnazja. W roku szkolnym 1999/2000 w naszej szkole naukę pobierali uczniowie I klasy Gimnazjum w Osuchowie, do którego zgodnie z wolą rodziców trafiają nasi absolwenci. Jesteśmy samodzielną, pełną 6-klasową szkołą podstawową z oddziałem przedszkolnym, w którym naukę pobiera około 100 dzieci i młodzieży.

Rok 2002

 Swój pierwszy sprawdzian kompetencji na zakończenie edukacji w szkole podstawowej piszą szóstoklasiści. W 2009 roku odbyła się 8. edycja sprawdzianu. Najwięcej satysfakcji uczniom, nauczycielom i rodzicom dostarczyli uczniowie z rocznika 1995, którzy do sprawdzianu zasiedli w kwietniu 2008 r. Średni wynik w szkole (29,8 pkt.) okazał się 2 wynikiem w powiecie. Uczniowie osiągnęli bardzo wysoki wynik wśród wszystkich szóstoklasistów w kraju. Dla nikogo nie było to zaskoczeniem, gdyż przez całe 6 lat praca z tą klasą była wielką przyjemnością. 

Lata 2004-2010

 Ponadczterdziestoletni budynek wymagał doinwestowania. Staraniem samorządu gminnego budynek zyskał nową elewację, wymieniono wszystkie okna, wyremontowano dach, zbudowano parking, Sukcesywnie modernizowano sale lekcyjne, podłogi na korytarzach i w salach, wymieniono wszystkie drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, zmieniono aranżacje sal, dostosowując je do potrzeb uczniów, nauczycieli oraz wymogów estetyki. Obecnie szkoła dysponuje 6 salami lekcyjnymi, salą komputerową, biblioteką z dostępem do Internetu, świetlicą, salami dla oddziału przedszkolnego, gabinetem logopedycznym. Uczniowie mają do dyspozycji niewielką salkę gimnastyczną oraz plac zabaw.

Oprac. Elżbieta Popławska