Treść Strony: Regulamin

REGULAMIN PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO „BAJKA”

 1. „Bajka” funkcjonuje jako punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Piekarach w ramach projektu „Punkty Przedszkolne w Gminie Mszczonów” i zajmuje się profesjonalną edukacją przedszkolną dla dzieci od 3 do 5 lat.
 2. Punkt przedszkolny realizuje podstawę programową MEN w zakresie wychowania przedszkolnego, wzbogaconą o profilaktykę psychologiczną i logopedyczną.
 3. Zapisy prowadzone są przez cały rok, jeśli punkt dysponuje wolnymi miejscami.
 4. Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7,30- 16,00. Zajęcia edukacyjne i opiekuńcze w punkcie przedszkolnym odbywają się codziennie w godz. 8,00-13,00.
 5. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do zawiadamiania nauczyciela o chorobie bądź innej przyczynie nieobecności dziecka. Nieusprawiedliwione nieobecności powyżej jednego miesiąca powoduje skreślenie dziecka z rejestru Punktu.
 6. Po przyjęciu dziecko pozostaje pod fachową opieką personelu pedagogicznego aż do momentu odebrania przez osoby upoważnione.
 7. Dzieci mogą być odbierane tylko przez osoby imiennie wymienione w „Karcie Przedszkolaka”. Na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia udzielonego przez osoby wymienione w „Karcie Przedszkolaka” dziecko może być odebrane przez inną osobę pełnoletnią. Personel „Bajki” może uzależnić przekazanie dziecka tejże osobie od telefonicznego potwierdzenia faktu upoważnienia.
 8. W przypadku stwierdzenia, że rodzic (opiekun prawny) lub inna upoważniona osoba, co do której zachodzi obawa, że nie zagwarantuje właściwej opieki nad dzieckiem, dziecko pozostawia się w placówce do momentu przybycia zawiadomionej innej upoważnionej do odbioru dziecka osoby.
 9. W przypadku nieodebrania dziecka najpóźniej do 15,30 a także w przypadku braku kontaktu z osobami upoważnionymi do odbioru dziecka pracownik przedszkola jest zobowiązany powiadomić najbliższą jednostkę policji.
 10. Do punktu przedszkolnego przyjmowane są dzieci zdrowe. Dziecko, które źle się czuje, musi być odebrane przez rodziców (prawnych opiekunów).
 11. Rodzic ma prawo wejść do sali pobytu dzieci przede wszystkim w okresie adaptacji (do 1 miesiąca). Może również uczestniczyć we zajęciach pod warunkiem, że posiada ważną książeczkę badań do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz po wcześniejszym ustaleniu zasad z wychowawcą, uwzględniających dobre samopoczucie wszystkich dzieci w grupie. Rodzic zobowiązany jest przestrzegać poleceń wychowawcy grupy, w tym o dostosowaniu ubioru (np. zmiana obuwia) i zachowania.
 12. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo zgłaszania propozycji do programów realizowanych w punkcie przedszkolnym, w trosce o dobro dzieci kierować uwagi do personelu oraz włączać się w organizację imprez okolicznościowych i wycieczek. W celu skutecznej wymiany informacji rodzice zobowiązani są zapoznawać się z treścią komunikatów i ogłoszeń na tablicy ogłoszeń.
 13. Dzieciom oferujemy:
  1. zajęcia edukacyjne dostosowane do wieku dziecka;
  2. usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne;
  3. opiekę pedagogiczną, psychologiczną i logopedyczną ;
  4. organizowanie zabaw dydaktyczno-wychowawczych w salach oraz na wolnym powietrzu;
  5. działania profilaktyczne promujące zdrowie i higieniczny tryb życia;
  6. działania na rzecz postaw prospołecznych i usamodzielniania;
  7. bieżący kontakt z rodzicami (prawnymi opiekunami)
 14. Każde dziecko ma prawo do:
  1. równego traktowania;
  2. poszanowania godności i intymności;
  3. wysłuchania i w miarę możliwości uwzględnienia jego zdania lub życzeń;
  4. nietykalności fizycznej;
  5. poszanowania tradycji kulturowej i religijnej, z poszanowaniem zwyczajów;
  6. odwiedzin rodziców w czasie pobytu w punkcie przedszkolnym.
 15. Podstawowe wyposażenie przedszkolaka obejmuje:
  1. miękkie obuwie na zmianę;
  2. przybory do mycia zębów;
  3. ręczniczek do rąk;
  4. bieliznę na zmianę ( w przypadku dzieci młodszych);
  5. strój sportowy (koszulka i spodenki) oraz fartuszek ochronny (do prac plastycznych);
  6. kubek, serwetkę śniadaniową;
  7. przybory i materiały do zajęć ( polecane przez nauczyciela zestawy kart pracy, bloki, kredki, farby, papier kolorowy, plastelina, nożyczki, ołówki, gumka, klej, itp.).
 16. Każde dziecko może przynieść do punktu przedszkolnego nie więcej niż jedną ulubioną zabawkę.
 17. Załącznikiem do niniejszego regulaminu jest ramowy rozkład dnia przedszkolaka.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2010 r.