Treść Strony: Regulamin biblioteki

Regulamin Biblioteki Szkolnej Szkoły Podstawowej w Piekarach

„Książka jest najlepszym przyjacielem każdego z nas, toteż należy ją szanować jak przyjaciela i w stanie nieuszkodzonym przekazywać następnym pokoleniom czytelników”

Podstawa prawna: art. 60 ust. 1. pkt 4 i art. 67 ust. 1. Pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2156) oraz § 8 załącznika nr 2 i § 10 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowego statutu publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. nr 61, poz. 624 ze zm.)

Rozdział I - Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkoły.
 2. Z biblioteki mogą korzystać dzieci z oddziału przedszkolnego odbywające obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice. Uczniowie stają się czytelnikami na podstawie zapisu w dzienniku lekcyjnym, nauczyciele i pracownicy na podstawie legitymacji służbowej bądź dowodu osobistego, rodzice na podstawie dowodu osobistego.

Rozdział II - Funkcje biblioteki

§ 2.

 1. Biblioteka służy realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, profilaktycznych, opiekuńczych szkoły oraz wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli.
 2. Biblioteka stanowi centrum informacji o wszystkich materiałach dydaktycznych znajdujących się w szkole.
 3. Biblioteka jest pracownią dydaktyczną, w której zajęcia prowadzi nauczyciel bibliotekarz oraz w uzgodnieniu z nim nauczyciele innych przedmiotów, korzystając ze zbiorów uzupełniających programy nauczania i wychowania.
 4. Biblioteka pełni funkcję ośrodka informacji w szkole: dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

Rozdział III - Organizacja biblioteki

§ 3.

 1. Nadzór bezpośredni nad pracą biblioteki sprawuje dyrektor szkoły, który:
  1. zapewnia właściwe pomieszczenie, wyposażenie, wykwalifikowaną kadrę i środki finansowe na działalność biblioteki.
  2. zarządza skontrum zbiorów bibliotecznych, dba o jego protokolarne przekazanie przy zmianie pracownika.
 2. Lokal biblioteki składa się z jednego pomieszczenia: wypożyczalni i czytelni.
 3. Biblioteka gromadzi następujące zbiory:
  1. wydawnictwa informacyjne,
  2. podręczniki i programy szkolne dla nauczycieli,
  3. podręczniki szkolne udostępniane uczniom,
  4. lektury podstawowe z języka polskiego i innych przedmiotów nauczania,
  5. lektury uzupełniające z języka polskiego,
  6. literaturę popularnonaukową i naukową,
  7. literaturę piękną dla dzieci i młodzieży oraz wybrane pozycje z klasyki literatury pięknej,
  8. wydawnictwa informacyjne, albumowe z dziedziny sztuki i krajoznawstwa, regionalia.
  9. podstawowe wydawnictwa z psychologii, filozofii, socjologii, pedagogiki i dydaktyki różnych przedmiotów nauczania.
  10. odpowiednią prasę dla dzieci i młodzieży oraz nauczycieli.
  11. materiały audiowizualne i programy komputerowe.
 4. Szczegółową strukturę zbiorów determinują: typ szkoły, zainteresowania użytkowników, możliwość dostępu czytelników do innych bibliotek oraz zasobność tych bibliotek, czynniki środowiskowe.
 5. Rozmieszczenie zbiorów:
  1. literatura piękna dla dzieci i młodzieży stoi w układzie działowym,
  2. literatura naukowa i popularnonaukowa – wg. systemu UKD,
  3. lektury – alfabetycznie według klas,
  4. księgozbiór podręczny – wydzielony z podziałem na słowniki, encyklopedie, atlasy i albumy oraz pozostałe zbiory w układzie UKD,
  5. zbiory specjalne – w wydzielonej szafie w czytelni,
  6. podręczniki szkolne - według klas,
  7. czasopisma przechowuje się w bibliotece przez cały rok, udostępnia czytelnikom w czytelni,
  8. czasopisma, zbiory specjalne oraz księgozbiór podręczny udostępnia się do pracowni na określone zajęcia,
  9. organizuje się przekazanie kompletów książek do pracowni specjalistycznych bądź przedmiotowych przekazywanych protokolarnie na okres roku szkolnego.
 6. Biblioteką szkolną kieruje nauczyciel bibliotekarz. Zasady zatrudnienia nauczycieli bibliotekarzy określają odrębne przepisy.
 7. Biblioteka udostępnia swe zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego, w tym wypożycza zbiory na okres ferii świątecznych i zimowych.
 8. Okres udostępniania zbiorów może być odpowiednio skrócony w czasie przeprowadzania w bibliotece skontrum.
 9. Czas otwarcia biblioteki ustalany jest z dyrektorem szkoły.
 10. Wydatki na działalność biblioteki szkolnej pokrywane są z budżetu szkoły.
 11. Propozycje wydatków na uzupełnienie zbiorów oraz inne potrzeby są zatwierdzane przez dyrektora szkoły.
 12. Działalność biblioteki może być dotowana przez Radę Rodziców i innych ofiarodawców.

Rozdział IV - Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza

§ 4.

 1. 1. Do zadań i obowiązków nauczyciela bibliotekarza w szczególności należy:
  1. praca pedagogiczna, tj.:
   1. udostępnianie zbiorów w wypożyczalni i czytelni,
   2. indywidualne doradztwo w doborze lektury,
   3. udzielanie informacji i porad oraz pomoc w poszukiwaniu informacji,
   4. pomoc czytelnikom w samokształceniu,
   5. prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego we współpracy z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych zajęć edukacyjnych,
   6. informowanie nauczycieli na podstawie obserwacji i statystyki o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach,
   7. prowadzenie zespołu uczniów współpracujących z biblioteką i pomagających bibliotekarzowi w pracy (Klub Asystentów Bibliotecznych),
   8. prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa ( zajęcia czytelnicze, konkursy i imprezy czytelnicze, wystawy, wycieczki, itp.),
   9. diagnozowanie potrzeb i zainteresowań czytelniczych,
   10. wspieranie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
   11. współpraca z rodzicami w zakresie upowszechniania czytelnictwa
  2. praca wychowawcza z dziećmi i uczniami wynikająca z realizacji szkolnych programów: wychowawczego i profilaktyki poprzez włączenie się do realizacji działań z zakresu profilaktyki prozdrowotnej, przeciwdziałaniu agresji i przemocy, podejmowanie działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną czytelników.
  3. praca organizacyjno - techniczna, tj.:
   1. gromadzenie zbiorów – zgodnie z potrzebami szkoły,
   2. ewidencja zbiorów – zgodnie z obowiązującymi przepisami,
   3. opracowanie zbiorów (klasyfikowanie, katalogowanie, okładanie),
   4. selekcja zbiorów,
   5. organizacja udostępniania zbiorów,
   6. organizacja warsztatu informacyjnego (wydzielenie księgozbioru podręcznego. prowadzenie katalogów, kartotek, teczek tematycznych, zestawień bibliograficznych, itp.)
   7. współpraca z innymi bibliotekami i instytucjami kultury,
   8. organizacja dostępu czytelników do ICIM.
   9. sporządzanie planu pracy, harmonogramu zajęć z przysposobienia czytelniczego oraz półrocznego i rocznego sprawozdania z pracy,
   10. prowadzenie dziennej, miesięcznej, półrocznej i rocznej statystyki wypożyczeń, dziennika pracy biblioteki, ksiąg inwentarzowych, rejestrów ubytków, kart akcesyjne czasopism, ewidencji wypożyczeń, ewidencji dowodów wpływów i ubytków.
   11. doskonalenie warsztatu pracy.

Rozdział V - Zasady korzystania z wypożyczalni

§ 5

 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz absolwenci i rodzice.
 2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 3. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać:
  1. wypożyczając je do domu,
  2. czytając lub przeglądając na miejscu.
 4. Dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie klasy I odwiedzają bibliotekę z wychowawcą w dniach i godzinach ustalonych z bibliotekarzem. Pozostali uczniowie korzystają z biblioteki samodzielnie.
 5. Jednorazowo można wypożyczyć na okres dwóch tygodni:
  1. 1 książkę – dzieci z oddziału przedszkolnego i klasy I,
  2. 2 książki – uczniowie klas II – III,
  3. 3 książki – pozostali czytelnicy.
 6. W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą bibliotekarza, ten okres można przedłużyć, o ile w danej chwili nie ma zapotrzebowania na książkę.
 7. Ograniczenie ilościowe nie dotyczy wypożyczeń podręczników szkolnych.
 8. Uczniowie przygotowujący się do konkursów, uczestniczący w projektach, na okres ferii mogą w uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem jednorazowo wypożyczyć większą liczbę książek.
 9. Książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.
 10. Czytelnik, który zniszczył lub zgubił książkę, jest zobowiązany odkupić taką samą lub inną, wskazaną przez bibliotekarza, pozycję o tej samej wartości.
 11. Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych należy zwrócić do biblioteki przed końcem roku szkolnego.
 12. W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest rozliczyć się z biblioteką.
 13. W bibliotece może działać klub asystentów bibliotecznych.

§ 6.

 1. Biblioteka udostępnia uczniom podręczniki szkolne na okres jednego roku szkolnego.
 2. Przez cały okres użytkowania podręczników uczeń zobowiązany jest obłożyć je oraz dbać o stan użytkowy książek.
 3. Dopuszcza się używanie ołówka dla np. zaznaczenia prac domowych, jednakże przed zwrotem podręczników uczeń ma obowiązek usunąć wszystkie wpisy ołówkiem.
 4. Wychowawca jest zobowiązany poinformować uczniów i ich rodziców o zasadach korzystania z podręczników.
 5. W przypadku zagubienia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika szkolnego uczeń kl. I-III za pośrednictwem rodziców (prawnych opiekunów) jest zobowiązany uiścić opłatę w wysokości ustalonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na wskazany rachunek lub odkupić podręcznik (uczeń od kl. IV).
 6. Przez uszkodzenie podręcznika rozumie się działanie, które powoduje pomniejszenie wartości użytkowej podręcznika (np. zabrudzenie, poplamienie, zagniecenie, rozerwanie), ale możliwe jest usunięcie skutków tych naruszeń. Na żądanie bibliotekarza uczeń, który doprowadził do uszkodzenia, zobowiązany jest podręcznik naprawić.
 7. Przez zniszczenie podręcznika rozumie się działanie, które uniemożliwia dalsze wykorzystanie podręcznika, a skutków naruszeń nie da się usunąć.
 8. W celu uzyskania od rodziców zwrotu kosztów uszkodzonych bądź zniszczonych lub niezwróconych podręczników bibliotekarz wysyła do rodziców wezwanie do zapłaty.
 9. W przypadku braku zapłaty za uszkodzone lub zagubione lub niezwrócone podręczniki szkoła w porozumieniu z organem prowadzącym może wystąpić na drogę postępowania sądowego.

Rozdział VI - Zasady korzystania z czytelni

§ 7.

 1. Czytelnia jest otwarta w godzinach pracy biblioteki.
 2. Zbiory czytelni należące do księgozbioru podręcznego (słowniki, encyklopedie, albumy itp.) oraz czasopisma udostępniane są tylko na miejscu.
 3. Z czytelni może korzystać każdy uczeń. W czytelni można czytać książki i czasopisma, odrabiać prace domowe, przygotowywać prace pisemne, korzystać z pomocy nauczyciela bibliotekarza w poszukiwaniu informacji.
 4. Do czytelni należy wchodzić spokojnie, bez teczek i jedzenia, z czystymi rękami.
 5. Jednorazowo w czytelni może przebywać tylu czytelników, ile jest wolnych stanowisk do samodzielnej pracy.
 6. Czytelnik swoim zachowaniem nie powinien przeszkadzać innym czytelnikom w korzystaniu ze zbiorów czytelni szkolnej.
 7. W czytelni obowiązuje cisza. Uczeń źle się zachowujący, hałaśliwy, przebywający w czytelni bez celu zostanie wyproszony.
 8. Korzystający z czytelni obowiązany jest każdorazowo wpisać się do księgi odwiedzin czytelni.
 9. Książki, czasopisma i inne dokumenty należy szanować, a zauważone uszkodzenia czytelnik zgłasza nauczycielowi biblioteki.
 10. Miejsce na półce, z którego wyjęto książkę, należy zaznaczyć zakładką.
 11. Nie wolno kreślić książek i czasopism, robić w nich notatek, zaginać kartek, nieprawidłowo odwracać kart.
 12. Przed opuszczeniem czytelni wykorzystane czasopisma odkłada się na ustalone miejsce w regale, natomiast książki i inne dokumenty oddaje się nauczycielowi biblioteki.

Rozdział VII - Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych

§ 8.

 1. Ze sprzętu komputerowego uczniowie korzystają za zgodą nauczyciela bibliotekarza. Każdy użytkownik przed rozpoczęciem i po zakończeniu korzystania z komputera ma obowiązek wpisać się do zeszytu odwiedzin.
 2. Dla komfortu wszystkich użytkowników biblioteki w ICIM należy zachować ciszę.
 3. U nauczyciela bibliotekarza można osobiście dokonywać rezerwacji stanowiska komputerowego.
 4. Z komputerów można korzystać jedynie w celach edukacyjnych.
 5. Nie wolno wykorzystywać komputerów do prowadzenia prywatnej korespondencji (e-mail) lub do gier i zabaw. Można korzystać tylko z zainstalowanych programów.
 6. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejącym oprogramowaniu. Do ICIM nie można wnosić własnych dyskietek, płyt CD oraz jakiegokolwiek oprogramowania.
 7. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy natychmiast zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
 8. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika.
 9. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu komputerowego.
 10. Po zakończeniu pracy stanowisko komputerowe należy pozostawić w idealnym porządku, zgłosić zakończenie pracy bibliotekarzowi i nie wyłączać samodzielnie komputera.

Rozdział VIII - Przepisy końcowe

 1. Organem uprawnionym do zmiany i interpretacji postanowień regulaminu jest dyrektor szkoły.
 2. Decyzje w sprawach, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie, podejmuje dyrektor szkoły.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Piekary, wrzesień 2016 r.